2022

2021

 • Master
  • Kanji Sato
  • Takeru Serikawa
  • Shun Terasaki
  • Terunari Fuji
  • Seiya Matsuno
  • Hiroyuki Yasui
  • Wang Yuhang (Autumn)
  • Yang Yuchu (Autumn)
 • Bachelor
  • Syo Adachi
  • Tomohiro Sugiyama
  • Issey Sukeda
  • Shokichi Takakura
 • RIKEN – AIP Researcher

2020

2019

2018

 • Bachelor
  • Ken Ogura
  • Masachika Ogino
  • Motokazu Watanabe
 • RIKEN – AIP Internship
  • Adrien Le-Franc (2018/05 ~ 2018/08)